De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.dedierenvrienden.nl.Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Hoewel de De Dierenvrienden zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de De Dierenvrienden niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, die u via onze site krijgt van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. De Dierenvrienden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op dergelijke websites.De Dierenvrienden garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Dierenvrienden wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


Wanneer de De Dierenvrienden links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Dierenvrienden worden aanbevolen. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons. De Dierenvrienden aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de De Dierenvrienden niet nader beoordeeld op juistheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.de dierenvrienden.nl worden getoetst aan een aantal criteria.


De Dierenvrienden Hondenuitlaatservice behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dierenvrienden of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


De Dierenvrienden behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte wordt gesteld.


Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in ons systeem zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze te melden zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen.


Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.De Dierenvrienden Hondenuitlaatservice
KvK nummer: 55135064